Colocation aux Etats Unis: New York, Los Angeles, San Diego, Atlanta, Las Vegas, Chicago, Miami, San Francisco, Boston, Washington, Austin et autres villes.